Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane ''RODO'' - informujemy Państwa iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Zawierciu, ul. 11 Listopada 15,

Dane kontaktowe: psse.zawiercie@pis.gov.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

Damian Urbańczyk iod@psse-zawiercie.internetdsl.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

2. Wykonywania statutowych badań laboratoryjnych i pomiarów.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z poźn. zm)

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 917)

4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2018, poz. 143)

5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz. 122) z późn. zm.

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783 z późn. zm.)

7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)

8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.)

9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2017, poz. 149)

10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2017, poz. 1201 z późn. zm.)

11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2017 poz.1257)

12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz.U. z 2018 poz. 475 z późn. zm.)

13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz. 412 z późn. zm.)

14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)

15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz. 1764 z późn. zm.)

16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;

4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej

- występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

- celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

- stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych;

- udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

- planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

APDF - Klauzula informacyjna PSSE Zawiercie

 

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.