Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska

Aktualności
Informacja
(22.05.2020)

W związku z problemami sygnalizowanymi przez środowisko inwestorskie branży budowlanej, dotyczącymi zawieszania biegów terminów na tzw. milczące załatwienie spraw, na podstawie art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu informuje, że na terenie powiatu zawierciańskiego w miarę możliwości, realizuje zadania wynikające z art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Zadania te są realizowane poprzez:

a) zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub

b) wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jednakże do wniosku o zakończeniu i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego należy załączyć następujące dokumenty:

1) informacje wskazujące na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy - np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji będzie pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym;

2) kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub poprzez złożenie dokumentacji w wyznaczonym miejscu siedziby stacji sanitarnoepidemiologicznej (w tym dokumentację techniczną tj. projekt budowlany, projekt powykonawczy, w przypadku jego wykonania, wydawane decyzje, protokół z badania wody, sprawozdanie ze skuteczności działania wentylacji mechanicznej, protokół kominiarski, atesty na zastosowane wyroby i materiały oraz inne dokumenty - opisowe, graficzne lub wizualne - w tym dokumentację fotograficzną, bądź nagrania wideo pomocne w przygotowaniu się do przeprowadzenia kontroli).

Powyższe działania pozwolą na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych w terenie wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego, zaś postępowanie zgodne z powyższymi wytycznymi zminimalizuje ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stron zainteresowanych.

Poniżej wniosek do pobrania wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do zajęcia stanowiska.

APobierz PDF

Powrót ...
 

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.