Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Cele i zadania
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1. higieny środowiska,
2. higieny pracy w zakładach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób z akaźnych i zawodowych.

Powyższe zadania Powiatowa Stacja realizuje poprzez:
1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
2. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,
3. sprawowanie nadzoru epidemiologicznego na obszarze powiatu,
4. bieżącą analizę zachorowań na choroby zakaźne,
5. opracowywanie, wdrażanie i kontrola realizacji planów i programów zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych,
6. nadzór nad zwalczaniem ognisk epidemicznych,
7. nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych i kontrola ich wykonania oraz analiza zużycia szczepionek,
8. nadzór sanitarny przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach,
9. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemicznej w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
10. prowadzenie i koordynowanie Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środków Żywienia Zwierząt (RASFF)
11. nadzór nad realizacją przepisów ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2001 r. Nr 42 poz.473)
12. nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy w środowisku pracy,
13. ocenę zagrożeń zawodowych w związku z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych i uciążliwych,
14. nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowanie w działalności zawodowej,
15. nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory grupy II, obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
16. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, szczególnie dotyczących: higieny środowiska, w tym środowiska pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
17. monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycie przez ludzi,
18. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, dokonywanie ocen ich skuteczności,
19. nadzór i kontrolę sanitarną nad szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, a także nad placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży,
20. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
21. przygotowywanie propozycji uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy uwzględnieniu prognoz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko,
22. przedstawianie propozycji uzgodnień warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
23. przedstawienie propozycji uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
24. przygotowywanie projektów opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i/lub jego zakresu,
25. opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin,
26. kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej oraz przedstawianie
27. propozycji uzgodnień tej dokumentacji, dotyczącej budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
28. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz środków komunikacji lądowej,
29. przeprowadzanie kontroli obiektów w trakcie budowy, oględzin związanych z oceną przydatności terenu i obiektów dla proponowanych celów,
30. przygotowanie i opracowanie materiałów do planów pracy i sprawozdań.

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.