Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Dokumenty do pobrania
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
NNN
INFORMACJE NNN
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. ANN
Informacje dla importerów żywnośći NNW
Informacja dla kół gospodyń wiejskich NNW
Informacja dla rolników NNW
Informacja dla rozpoczynających działalność NNW
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością NNW
Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością ANN
Produkcja pierwotna i dostawy bezpośrednie NNW
Rolniczy handel detaliczny NNW
Suplementy diety żywność wzbogacona środki spożywcze specjalnego przeznaczenia NNW
Znakowanie - alergeny NNW
Powiadamianie o pierwszym wprowadzeniu do obrotu NNW
NNN
WNIOSKI - KONTROLA GRANICZNA NNN
WNIOSEK - kontrola graniczna żywności lub materiałów do kontaktu z żywnością NNW
WNIOSEK - kontrola graniczna substancji pomagającej w przetwarzaniu NNW
NNN
WNIOSKI - PRODUKTY KOSMETYCZNE NNN
WNIOSEK o dokonanie zmian w wykazie zakładów NNW
WNIOSEK o wpis do wykazu zakładów NNW
WNIOSEK o wykreślenie z wykazu zakladów NNW
NNN
WNIOSKI - ŻYWNOŚĆ, MATERIAŁY I WYROBY DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ NNN
WNIOSEK o dokonanie zmian w rejestrze NNW
WNIOSEK o wpis zakładu do rejestru NNW
WNIOSEK o wykreślenie z rejestru zakladów NNW
WNIOSEK o zatwierdzenie zakładu NNW
Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska
Wniosek o ekshumację (wzór) ANW
Wniosek o wydanie opinii dotyczącej środka transportu AOW
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach ANN
Zestawienie wyników badań monitoringowych wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie powiatu zawierciańskiego za 2011 r. ANN
Zestawienie wyników badań monitoringowych wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie powiatu zawierciańskiego za 2010 r. ANN
Informacja o wymogach bezpieczeństwa sanitarnego obiektów małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej ANN
Sekcja Higieny Pracy
Zgłoszenie zamiaru wykonywania prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest AOW
Stanowisko Pracy do spraw Higieny Dzieci i Młodzieży
Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej ANN
Poradnik żłobkowy - opieka nad dziećmi do lat 3 ANN
Sekcja Epidemiologii
MZ-55 - Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę ANN
ZLB-1 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ANN
ZLB-2 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ANN
ZLB-3 - Zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ANN
ZLK-1 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej ANN
ZLK-2 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy ANN
ZLK-3 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową ANN
ZLK-4 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV / zachorowania na AIDS / zgonu osoby zakażonej HIV / chorej na AIDS ANN
ZLK-5 - Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej ANN
Wniosek dot. wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych AOW
Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych ANN
Nadzór Zapobiegawczy
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej ANN
Zawiadomienie o zakończeniu budowy ANN
Nadzór Sanitarny
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2019 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2018 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2017 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2016 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2015 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2014 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2013 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2012 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2011 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2010 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2009 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2008 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2007 r. ANN
Ocena stanu bezp. sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2006 r. ANN
Oddział Laboratoryjny
Zlecenie na badanie (próbki wody) ANN
Karta przekazania próbki wody ANN
Zakres badań próbek wody ANN
Przegląd zlecenia do badania próbek wody ANN
Zlecenie na badanie (kał) ANN
Zlecenie do kasy (kał) ANN
Schemat poboru próbek kału do probowek z podłożem transportowym i sterylnego pojemniczka ANN
Schemat poboru próbek do badania na nosicielstwo do sterylnego pojemniczka na kał ANN
Schemat postepowania przy kontroli biologicznej procesu sterylizacji ANN
Zlecenie na badanie na badania skutecznosci procesu sterylizacj (sporale) ANN
Zlecenie do kasy (sporale) ANN

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.