Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Rozpatrywanie skarg i wniosków
Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zawierciu w czwartki od godz. 12:00 - 14:00.
Wyznaczeni pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy - 7:30-15:05.
Skargi i wnioski wpływające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego rejestrowane są Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretariat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skargi i wnioski rozpatrywane są przez działy merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku). Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków to:
1. 1. Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
2. 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
o pisemnie,
o telegraficznie,
o za pomocą dalekopisu
o telefaxem,
o pocztą elektroniczną,
o ustnie do protokołu (osobiście).
Skargi i wnioski muszą zawierać:
o imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
o adres wnoszącego
Uwaga: Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwy jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sprawujący nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Terminy załatwiania skarg i wniosków:
Skargi (wnioski) załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt - załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:
1. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego
2. 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku braku wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może podtrzymać swoje stanowisko.
3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.