Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu PSSE Zawiercie Logo Fundusze Europejskie, Unia Europejska
Wakacje 2020
Bezpieczne wakacje (21.07.2020)
 

Informacja dotycząca miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

- obowiązki organizatorów
(07.06.2018)

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017, poz. 1566 ze zm.)

1. Na podstawie art. 39 - w przypadku gdy na danym terenie nie będzie organizowane kąpielisko, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli , funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Organizator takiego miejsca, jest zobowiązany aby w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Powyższy wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora;

2) nazwę i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz opis granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na aktualnej mapie topograficznej albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

3) wskazanie długości linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

6) wskazanie terminów poboru próbek wody;

7) opis infrastruktury miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym urządzeń sanitarnych;

8) wskazanie sposobu gospodarki odpadami.

Ponadto do wniosku dołączyć należy:

1) zgodę właściciela wód oraz właściciela gruntu przylegającego do planowanego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli;

2) informację, czy w poprzednich latach było w tym miejscu tworzone miejsce okazjonalnie wykorzysta wane do kąpieli albo kąpielisko;

3) uzasadnienie braku potrzeby utworzenia kąpieliska.

2. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę posiadanych informacji zawartych w ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

3. Na podstawie art. 42 organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania tego miejsca oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczenia wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

4. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli informuje państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli.

5. Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań, o których mowa w ust.1, oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody.

6. W myśl art. 45 organizator kąpieliska oraz organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli są obowiązani oznakować kąpielisko. Jeżeli został wprowadzony stały zakaz kąpieli, właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zakazie kąpieli.

W przypadku zaprzestania prowadzenia przez organizatora kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli tracą one swój status, a organizator jest obowiązany oznakować obszar czytelną informacją o zaprzestaniu prowadzenia kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli i usunąć oznakowanie tych miejsc niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia odpowiednio kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

 
Kleszcze
(06.08.2015)


AUlotka

 
Kleszcze
(23.07.2015)


APlakat

 
Zasady bezpieczeństwa podczas upałów
(03.07.2015)

AUlotka

 
Profilaktyka zakażeń wywołanych przez baterię Escherichia coli
(03.07.2015)

      

AUlotka 1

AUlotka 2

 
Ulotka informacyjna
(03.07.2015)

      

AUlotka

 
'Brązowo, ale czy zdrowo?'
(03.07.2015)

AUlotka

 

BEZPIECZNE WAKACJE 2015
(03.07.2015)


     W dniu 25.06.2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu odbyła się akcja profilaktyczna promująca bezpieczne zachowania podczas wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w ramach rozpoczynającej się akcji ''Bezpieczne wakacje 2015''.

Więcej ...
 
Dopalacze - Wypalacze 'środki zastępcze'
(03.07.2015)

AZał.1_ULOTKA_rodzice_2014_12_03

AZał.2_ULOTKA_mlodzież_2014_12_03

 
Wszystkie wiadomości ...

Walidacja strony: XHTML 1.0, CSS. Kontakt: informatyk.